İndi dünyanı sehrləyib, bir çox peşələr üçün sanki hava və suyu əvəz edir

İn­di dün­ya­nı sehr­lə­yib, bir çox pe­şə­lər üçün san­ki ha­va və su­yu əvəz edir
Bə­zi­lə­ri­ni uzaq ol­ma­ğa, bə­zi­lə­ri­ni sa­at­lar­la ona qa­pan­ma­ğa məc­bur edən in­ter­net ne­cə, han­sı məq­səd­lə ya­ra­dı­lıb, bu gün han­sı mis­si­ya­nı hə­ya­ta ke­çi­rir, gə­lə­cək­də ne­cə ola­caq?

Bondun avtomobili hərraca çıxarıldı

Aktyor Şon Konnerinin Ceyms Bond haqqında filmdə istifadə etdiyi avtomobil ABŞ-da hərraca çıxarılıb. 1964-cü il modeli olan bu "Aston Martin" çox ekstravaqant komplektləşməsi ilə seçilir.

46 -dən səhifə 46

Əlaqəli xəbərlər