Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun nümayəndə heyəti BMT-nin İnsan Haqqları Şurasının 40-cı sessiyasında iştirak edir

bamp

BeynəlxalqAvrasiyaMətbuatFondununnümayəndəheyəti BMT-ninCenevrədəkeçirilənİnsanHaqqlarıüzrə 40-cı sessiyasınasessiyaçərçivəsindəkeçiriləntədbirlərəqatılıb.

EurasiaDiary-ninverdiyixəbərəgörə, 4 marttarixindəBAMF-ınprezidentiUmudMirzəyevvitseprezidentRamilƏzizov BAMF prezidentininköməkçisibeynəlxalqməsələlərüzrəanalitikAnastasiyaLavrinaBMT-nin 40-cı sessiyasıçərçivəsindəkeçiriləndinləmələrdəiştirakedib.NümayəndəheyətibugünBMT İnsanHaqqlarıKomissarınınvətəndaşcəmiyyətiqurumlarıiləİlliktoplantısındaiştirakedəcəkSuƏtrafMühitSağlamlıqüçünQlobalİnstitutunkeçirəcəyi “Ərəbregionundainsanhaqqları”, eləcəDayanıqlıətrafmühitüzrəinsanhaqqları” Müharibələrinuşaqlaratəsiri” mövzusundakeçiriləcəkparalelsessiyalarzamanıaparılacaqmüzakirələrəqoşulacaqlar.

Martın 6-da nümayəndəheyətinin "Ərəbregionundainsanhüquqları", "İnsanlarındayanıqlıətrafmühitdəyaşamaqhüququ "Münaqişələrinuşaqlaratəsirimövzusundaplenariclaslaraqatılacağıgözlənilir.

Qeydedəkki, 7 mart tarixində BMT-ninİnsanHaqqlarıüzrə 40-cı sessiyasıçərçivəsində BAMF-ın Su, ƏtrafMühitSağlamlıqüçünQlobalİnstitutlabirgə BMT-ninCenevrəofisində “SülhTəhlükəsizliküçün Su” mövzusunda  tədbirikeçiriləcək.

 

Əlaqəli xəbərlər