Azərbaycan Mətbuat Şurası MSK-nın qarşısında keçirilmiş icazəsiz aksiyada monitorinq aparıb

Metbuat surasi

AzərbaycanMətbuatŞurasınınDaxiliİşlərNazirliyiiləbirgəyaratdığımonitorinqqrupubugünMərkəziSeçkiKomissiyasınınönüdəkeçirilmişicazəsizaksiyadajurnalistlərinprosesiişıqlandırmalarınınmonitorinqiniaparıbMonitorinqqrupununüzvlərinəpeşə vəzifələriniyerinəyetirən media təmsilçiləritərəfindənhərhansımüraciətdaxilolmayıb

Jurnalistləraksiyayaəsasənüzərində “PRESS” yazılmışgödəkçələrdəqatılıblarGödəkçəsizjurnalistlərədərastgəlinibÜmumən media aksiyazamanıyaşanangərginanlarınmərkəzində tam sərbəstşəkildəözişinigörəbilibHərhansımaneəqeydəalınmayıb

BununlayanaşıMətbuatŞurasınınmonitorinqqrupubirçoxhallardakütləviinformasiyavasitələrininnümayəndələrininaksiyaçılarla polis arasındayaşanmışgərginsituasiyalaradahayaxınolduqlarınımüşahidəedibBelə durumlardahəmjurnalistlərinhəmhüquq-mühafizəorqanlarıtəmsilçilərininpeşəvəzifələrininicrasıüçünçətinlikehtimalıyaranıb. Buna görəjurnalistlərəoxşarvəziyyətlərdəehtiyatlıdavranmaqöztəhlükəsizlikləriniqorumaqtövsiyəedilir.

Əlaqəli xəbərlər